jaanuar 27, 2008

Kasvajavastane vaktsiin / Вакцина против рака


AVALIK KIRI EESTI SOTSIAAL MINISTEERIUMI JA TERVISHOIU AMETILE

ОТКРЫТОЕ ПИСьМО МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛьНЫХ ДЕЛ ЭСТОНИИ И ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ministrile Pr. Maret Maripuu (Maret.Maripuu@sm.ee)
Kantslerile Hr. Riho Tapfer (
Riho.Tapfer@sm.ee)
Terviseala Asekantslerile Hr. Ivi Normet (
Ivi.Normet@sm.ee)
Tervishoiupoliitika Juhile Pr. Heli Paluste (
Heli.Paluste@sm.ee)
Oigusala juhile Pr. Juta Saarevet (
Juta.Saarevet@sm.ee)
Tervishoiu Departamendi Direktorile Nr. Ullar Kaljumae (
info@tervishoiuamet.ee)
Ravimi Departamendi Direktorile Pr. Kristin Raudsepp (
info@ravimiamet.ee)
Tervisehoiu Imspektsiooni Direktorile Pr. Tiiu Aro (
kesk@tervisekaitse.ee)

OHTLIKU JA VŌIB-OLLA MITTE EFFEKTIIVSE KASVAJAVASTASE VAKTSINI REKLAAM EESTIS

РЕКЛАМА ОПАСНОЙ, И МОЖЕТ БЫТь НЕ ДЕЙСТBУЮЩЕЙ, ВАКЦИНЫ ПРОТИВ РАКА В ЭСТОНИИ

(Venekeelne tekst on all/ Русский текст следует ниже /Russian text is below)

Mōne aega tagasi hakati Eestis vaktsini “Gardasil” Papilloma virusi vastu tűtarlaste jaoks reeklamima ja propageerima. Papilloma virus vōib mōnikord eakatel naistel emaka pahaloomulise kasvaja pōhjuseks olla.
Vaktsin in valmistatud ameerika "Merck & co" firmas - maailmas negatiivselt tuntud "Vioxx" preparaadiga, et oli keelatud suure scandaali pärast.

Vaktsiini soovimatu ja kahjulikke effekte nimetatakse "Ōuduse register". Vaktsiin ei ole veel olnud lastele kasutamiseks kontrollitud ja proovitud - eksperimendid on tehtud ainult täiskasvanute kasutamise jaoks ja need eksperemendid kestsid liiga vähe aega, et űldse ei ole vōimalik järeldusi või kokkuvõtteid teha.

Vaktsiini esperemendid ja uurimised on tehtud ainult firma-tootjana ilma riigi, teadlaste ja sõltumatu organizatsioonide controllita, sellepärast pole need usaldusväärsed. Isegi ilma controllita pidi firma 7 surma registreerida esperimentide ajal (andmed sajalikud tarbijate jaoks vaktsiini reklaami ja müügi alguses).

2007 aastal septembris on olnud registreeritud 11 surmalõppu vaktsiini tarbijate seas ning tuhandeid ohtlikke ebasoovitavaid effekte.

Mõned evasoovitavad effektid on: nurisünnitus, ootamatu tromboosi (ka väikstel lastel), erinevad halvatuse tüübid, neuraalgilised probleemid kaasa arvatud konvulsioonid, südamega, silmanägenisega ja hingamisega probleemid, allergia reageering.

Papilloma kasvaja provotseeriv viirus nakatutakse lihtse kontaktiga, see tähedab et enamik on nakatud sünnist – aga firma-tootja on avaldanud et vaktsiin kaitseb ainult mitte nakatud inimest - see tähendab et vaktsiin on kasutu.

Veel seni ei tehti proovi et selgitada vaktsiini tegevuse kestus.
Ameerika Arstide Asotsiatsioon publitseeris ühe uurimuse resultaadid, mis näitavad et ainult 2% Papilloma viirusiga infetseeritud naist on infetseeritud kasvataja provotsseriva viirusiga, ja et ainult 3,4% on infetseeritud viirusiga mille vastu vaktsiin funktsioneerib.

Papilloma virusi teadlane-uurija 20-aasase staaziga, professor ja Gynecologic Cancer Prevention Research Group’i direktor Norris Cotton Cancer Center’is Dartmouth Medical School’is New Hampshire’is Diane Harper hoiatab ette, et ebapiisavalt uuritud vaktsiin võib kasvaja haigusi suurendama vähenemise asemele. Lastele vaktsiini tarbimine on suur eksperiment ja pole nende tervise kaitse.

Ameerikas hakati uurimine poliitikute ja tervisehoijuametite võimalikust korruptsioonist.

Allpool on kasulikud link’id osalise tõlkimisega vene keelde, seehulgas ka teadlase Diane Harper läkitus valitsusele.

Jääb ainult imestada kuidas on võimalik et Eesti Tervishoiu juhtivad organid lubavad seda tervisele ohtliku vaktsiini kasutada, situatsiionis mil puuduvad selged teaduslikud andmed vaktsiini kohta ning puudub üksikasjalik aruanne uurimusest. Miks ei pöörata tähelepanu teadlaste negatiivse arvamusele? Miks ei pöörata tähelepanu suure evasoovitu ja ohtliku effekti loendile? Millega üldese tegelevad Essti Tervishoiu Ametit? Mis ei hoolitse kodaniku tervise eest? Kas Eestis ka korrptsioon juhtunud nagu Ameerikas? Tuleb meelde, et tänapäevane Eesti President Hendrik Ilves, sündinud Rootsis, on elanud ja õppinud Ameerikas, tal on meditsiin haridus ja palju tutvuseid seal…
Presidendi kohus on lihtste kodanikute huvi kaitsta. Miks meie President, kes valdab väga hea inglise keelt ja saab vaktissinivastalate teadlaste artikkli selgesti ära, jääb inertne ja ei sekku vaktsiini situatsioonile et Eestis elavate laste tervise kaitsta?

Nagu paljud teised kodanikud, tahaksin saada selgeid vastuseid järgmistele küsimustele:

1) Millised teadlikud uuringud ja kontrollid on olnud tentud Eestis et lubada ebausaldusväärsele ja negativse pretsedentidega firmale oma vaktsiini müüa?

2) Kas Eestis vaktsiini efektiivsuse ja reaalse kasu controllid ning uurimesed on tehtud?

3) Mis pōhjusel vaktsiini reklaamis ei räägita sellest et controllid lastele kasutamiseks ei ole veel tehtud ja vaktssini efektiivsus ei ole veel üldese proovitud?

4) Mis pōhjusel vaktsiini reklaamis ei räägita ebasoovimatu efektidest?
5) Miks ei teata vōimaliku alalise invaliidsuse riskist?

6) Kes on juurudilislt vastutav isik vaktsiini eest Eestis?

7) Kes on pakkunud vaktsiini müüa ja kes seda propageerib Eestis?

Lugupidamisega,
Helga Nukk
Venekeeleräägivate kodaniku austuse märgiks oleks kena et vastus oleks kahes keeles kirjutatud – riigikeeles ja venekeeles.
Palun vabadust vigade eest – kahjuks vajan integratsiooni.


*****
Некоторое время тому назад в Эстонии началась реклама и пропаганда платной прививки “Gardasil” для девочек против некоторых форм вируса Папиломы, которые в некоторых случаях провоцируют рак шеики матки у пожилых женщин.

Вакцина изобретена фирмой “Merck & co” печально змаменитой во всём мире изобретением препарата "Vioxx” - уже запрещённым.

Список побочных и нежелательных эффектов вакцины назван "Каталогом ужасов". Сама вакцина не была ещё проверена на детях и неизвестно если она оказывает какой-либо положительный эффект на детей - эксперименты были проведены лишь на взрослых и длились они слишком недолго, чтобы вообще было возможно сделать какие-либо выводы. Испытания вакцины и эксперементы проводились лишь фирмой производителем без контроля со стороны государства, независимых организаций и учёных, следовательно к результатам нельзя относится с доверием. Даже при отсутствия контроля со стороны фирме пришлось официально зарегистрировать 7 смертельных случаев во время экспериментов (данные засекреченные от потребителей на момент начала продажи е рекламы вакцины).

Ha сентябрь 2007 были зарегистрированы 11 смертельных исходов потребителей вакцины и тысячи тяжких нежелательных эффектов, многие люди стали инвалидами.

Наиболее частые побочые эффекты: выкидыш, внезапный тромбоз (даже у маленьких детей), разные типы паралича, невральгические проблемы включая конвульсии и тик, проблемы с сердцем и со зрением, проблемы с дыханием, аллергические реакции.

Вирус Папиломы, провоцирующий рак, предаётся через простой контакт - через прикосновение, следовательно, большинство людеи им заражается "с рождения" – однако вакцина защищает только лишь в случае, если субъект не заражён вирусом. Это значит что вакцина является абсолютно бесполезной.

Ещё не были проведены исследования талже и на срок действия вакцины.
Кроме того, Ассоциация американских Врачей обнародавало результаты научного исследования, которое явно показало, что лишь 2% женщин инфецированных вирусом Папилломы заражены вирум провоцирующим рак, и что лишь 3,4% заражены вирусом против которого действует вакцина.

Учёная-исследователь вируса Папилломы с 20-летним стажем, профессор и директор Gynecologic Cancer Prevention Research Group в Norris Cotton Cancer Center в Dartmouth Medical School в New Hampshire Диане Харпер предупреждает, что недостаточно изученная вакцина может вызвать рост раковых заболеваний вместо его снижения и что употребление вакцины детям является экспериментом, а не защитой их здоровья.

В Америке начато расследование о возможной коррупции органов санитарного надзора и политиков со стороны фирмы-производителя вакцины. Против Food and Drug Administration в сентябре 2007 года был подан первый иск в суд.

Ниже прилагаются линки на научные статьи в Интернете на тему вакцины с частичным переводом на русский. В том числе прилагается обращение к властям учёной Диане Харпер.

Можно только лишь изумиться каким образом Органы здравоохранения Эстонии разрешили использовать эту опасную для здоровья вакцину в ситуации отсутсвия ясных медицинских данных и ясного и подробного отчёта о проведённых исследованиях. Почему не были приняты во внимание негативное мнение учёных и огромный список нежелательных и опасных последствий? Чем вообще занимаются Органы здравоохранения Эстонии? Почему отсутствует должная забота о здоровье граждан? Компетентные органы Эстонии коррумпированы как и в Америке? На мысль приходит также и факт, что Президент Эстонии Хендрик Илвес, родившийся в Швеции, жил и учился в Америке, имеет медицинское образование и имеет в Америке множество знакомств...
Долг Президента - защищать интересы граждан, почему же наш Президент, прекрасно понимающий английский язык и смысл статей учёных выступивших против вакцины, остаётся инертным и не вмешивается в ситуацию с вакциной с целью защиты здоровья детей живуших в Эстонии???

Мне, также как и другим гражданам, хочется иметь ясные ответы на следующие вопросы:

1) Какие исследования были проведены Органами Здравоохранения Эстонии для того, чтобы позволить распространение в Эстонии вакцины сомнительной фирмы с негативными прецедентами в прошлом?

2) В Эстонии были проведены исследования доказывающие эффективность и целесообразность вакцины?

3) По какой причине в рекламе вакцины не указывается то, что не было проведено испытаний на детях е что ещё не доказана эффективность вакцины?

4) По какой причине упускается реклама побочных эффектов вакцины?

5) По какой причине граждане не оповещаются о риске постоянной инвалидности вследствие употребления вакцины?

6) Кто является юридически ответственным лицом в Эстонии за распространение вакцины?

7) Кто предложил рекламировать и продавать вакцину в Эстонии?

С уважением,
Хельга Нукк

В знак уважения русскоговорящих жителей Эстонии хотелось бы, чтобы ответ был на двух языках - государственном и русском.

*****

23/05/2007
"The FDA adverse event reports on the HPV vaccine read like a catalog of horrors," stated Judicial Watch President Tom Fitton. "Any state or local government now beset by Merck’s lobbying campaigns to mandate this HPV vaccine for young girls ought to take a look at these adverse health reports. It looks as if an unproven vaccine with dangerous side effects is being pushed as a miracle drug."

"Отчёт Food and Drug Administration о побочных нежелательных эффектах вакцины HPV представляет собой католог ужасов", - заявил Том Фиттон - Президент ассоциации Judicial Watch. "Органы власти упорно пытающиеся продвинуть вакцину для маленьких девочек вследствие лоббистской кампании фирмы Merck, обязаны ознакомиться с этими данными. На данный момент непроверенная вакцина с опасными побочными эффектами проталкивается как волшебное лекарство."

*****

Top-uurija: ebacontrollitud vaktsiin võib kahjustada.
Eksperementeerimine tüdrukutel võib provotseerida kasvataja haiguste kasv.

Топ-исследователь: непроверенная вакцина может вредить
Эксперементировать на девочках может даже привести к росту заболеваний раком

15/03/2003
Исследователь по выработке вакцины против человеческого вируса Палилломы предупреждает, что вакцина не была проверена на девочках и что в худшем случае можо ожидать даже роста числа заболеваний раком шейки матки.

Учёная-исследователь, профессор и директор Gynecologic Cancer Prevention Research Group в Norris Cotton Cancer Center в Dartmouth Medical School в New Hampshire Diane M. Harper, занимающаяся уже 20 лет исследованиями, заявила, что вакцинация девочек является не чем иным как "большим эскпериментом на общественном здоровье".

Харпер заявила, что проводила експерименты на субъектах от 15 до 25 лет и что она сама верит, что вакцина может быть полезной женщинам начиная с 18 лет.

Новая вакцина получила распространение по причине близких связей Merck and Co с политикой на государственном уровне (lobby), на таком уровне, что некоторые законодатели в Америке выдвинули проэкт поголовной вакцинации девочек 11-12 лет - по цене 360-400 USD на ребёнка.

Харпер предупреждает, что были зарегистририваны более 40 случаев синдрома Guillian-Barre - потеря чуствительности мышц и паралич - в случаях комбинации вакцин против менингита е против вируса Папилломы.

Учёная также подчеркнула, что вакцина не является вакциной против рака и его лечением - вакцина лишь предотврашает развитие вируса, который иногда может привести к развитию рака.

*****

Link Ameerika "National Vaccine Information Center"-le "Med alert"-ile, kus – tänaseks 4541 ebasoovitu vaktisiini effektidest teatatakse

Линк на Американский Информационный Центр о вакцинах, на котором на сегодняшний день зарегистрированы 4541 сообщйонных случаев о побочных эффектах вакцины

*****

http://www.judicialwatch.org/archive/2007/GardasilVAERSDeaths.pdf - ( 3 commincations of death after vactionation / 3 очёта о смертях вследствие прививки / 3 aruaanet surmast vaktsiini pärast)

http://www.judicialwatch.org/archive/2007/GardasilVAERSReports.pdf - (1637 certificate of problems after vactiantion on 11 May 2007 / 1637 отчетов о побочных е негативных эффектах вакцины зарегестрированных в Америке на 11 мая 2007 / 1637 aruannet ebasoovitu effektidest vaktsiini pärast registreeritud Ameerikas enne 11 Mai 2007)


*****

Itaalia arsti Francesco Perugini Billi märkused Palilloma viirusist ja vaktsiinist

Заметки итальянского врача Франческо Перуджини Билли (Dr Francesco Perugini Billi)

1. Вирус Human Papilloma Virus поражает и мужчин и жнещин, имеет более 100 форм, из которых 17 могут привести к раку матки. Этот вирус является также причиной бородавок, которые могур вырасти на всём теле, вклучая половые органы (кондиломы). Этот вирус очень распространён и только в США каждый год им заражаютса 6 миллионов человек, половина из них в возрасте от 15 до 25 лет - 1/4 от всех сексуально активных людей. Половым путём переносятся примерно 30 типов вируса Папилломы. Официально не существует метод лечения. Большинство инфекций не имеет симптомов и проходят сами-собой. Многие инфекции длятся годами и только немногие из них превращаются в рак. Всё забисит от состояния иммунитета. Если образуются прераковые поражения, то могут понадобится 20 лет, чтобы они превратились в опухоль. Известно, что лишь 2 типа вируса Папилломы вызывают 70% опухолей матки е 2 других - 90% кондилом и в женщинах и в мужчинах.

2. Вирусом можно заразиться через простой контакт, заражаются также дети, в том числе младенцы.

3. Во многих странах после введения РАР-теста (мазок) случаи рака матки значетельно уменьшились. Тест позволяет определить патологические отклонения на самой первой стадии развития и предотвратить развитие болезни.

4. В США мазок практикуется уже более 50 лет и по этой причине болезнь очень редка. Данные США ясно показывают что женщины, которые умирают от рака матки, никогда не делали РАР тест, или делали его очень редко. Пресс агенства указывают, что в малоразвитых странах где неразвита система здравоохранения рак матки является “big killer”-ом (большим убийцем). На мировом уровне рак матки является второй причиной смерти женщин, однако в США занимает позицию между 11-ым и 15-ым местом.

5. В июне 2006 года FDA разрешило использовать вакцину Gardasil фирмы Merck против HPV (вирус Папилломы передаваемый человеку) для женщин в возрасте от 9 до 25 лет. Кажется, что процедура для разрешения вакцины была нелегально ускорена давлением со стороны лобби, организованые фирмой Merck, которая боялась, что фирма-конкурент Glaxo-Smith-Kline успеет выпустить вакцину быстрее.

6. По утверждению фирмы Merck вакцина эффективна в 95-100% в предохранении от 4-ёх типов вируса: 6 и 11 - которые провоцируют 90% кондилом, и 16 и 18 - которые провоцируют 70% опухолей шеики матки. Это значит, и это необходимо подчеркнуть, что вакцина не предохраняет от всех типов рака матки, другими словами, вакцина не предохраняет от других типов вируса Папилломы.

7. Вывод из предыдущего параграфа: даже сделав прививку необходимо постоянно проверятся и делать РАР- тест.

8. Вакцина бесполезна для женщин, которые уже вступили в половую жизнь.

9. Журнал Ассоциации Американских Врачей (American Medical Association) опублковал результаты недавнего научного исследования, которое явно показало, что лишь 2% женщин инфецированных вирусом Папилломы заражены вирум провоцирующим рак, и что лишь 3,4% заражены вирусом против которого действует вакцина. Кроме того, исследование показало, что в среднем 90% инфекций вылечивается за 2 года.

10. Безопасность вакцины: исследование фирмы Merck слилось слишком мало времени е ещё неизвестны долгосточные побочные эффекты.

11. Эффектовнось во времени: в противовес фальшивым рекламным заявлениям средст массовой информации, есть серёзные сомнения о сроке действия вакцины. В предыдыщих десятилетиях выло изобретено много вакцин, которые обещали защиту на всю жизнь, однако это не подтвердилось. Например, защитный эффект вакцины против краснухи наблюдается лишь в течение 10-12 лет, потом нужно повторить прививку - хотя сначала надеялись, что одной прививки хватит на всю жизнь. Если 14-летней девочке будет сделана прививка из 3-ёх доз, сколько раз в жизни ей нужно будет повторить прививку? Если сила действия вакцины уменьшилась перед повторной прививкой и субъект ведёт активную половую жизнь?

12. Мужчины также могут заразиться вирусом, предать инфекцию другим е заболеть раком, однако на данный момент вакцина предусмотрена лишь для женщин.

13. Если женщина/девочка уже инфецирована, вакцина не является лечением е не влияет никаким образом на течение болезни.

14. Профессор Диане Харпер, директор Gynecologic Cancer Center Prevention Research Group в Norris Cotton Cancer Center в Dartmouth Medical School в New Hampshire с 20-летним стажем исследований вакцины против вируса Папилломы, заявила что "желание сделать прививку обязательной для девочек 11-12 лет - глупое" в ответ на идею некоторых аметиканскких политиков сделать вакцину обязательной. "Вакцина - это гигантский эксперимент и неизвестно, если вакцина действует дольше 5 лет".

5. Получив разрешение на продажу вакцины фирма производитель начала аггрессивную рекламу вакцины с помощю политиков и некоторых знаменитых личностей. Merck щедро отфинансировала ассоциацию Woman in Government - ассоциацию женщин политиков, чтобы убедить этих женщин продвинуть закон об обязательности вакцины для девочек 11 лет. Вследствие чего в Америке 18 штатов начали обсуждать эти возможность. Лишь в Тексасе Merck потратила 250.000 долларов, умножив на 18 штатов, общие расходы 5 миллионов долларов. Предусмотренный заработок - примерно 1 миллиард долларов.
16. Говернатор штата Тексас Рик Перри получил в подарок от Merck 5000 долларов на свою политическую кампанию, после чего "в знак признантельности" издал декрет в котором прививка объявлялась обязательной для девочек в его штате.

17. Журнал Journal of Medicine опубликовал резултаты исследования, которое показало, что используя презерватив риск заражения вирусом Папилломы уменьшается на 70%.

Библиография:
- Bevington C. HPV vaccine devides parents, legislators, medical coomunity. February 2007
- Bevington C. Researcher adds to vaccine comments. Kpenews.com March 2007
- Bevington C. Researches blast HPV marketing. Kpenews.com March 21. 2007
- Bevington C. Medical journal sides with HPV scientist. Kpenews.com May 2007
- Dr Mercola Did Merck lobbuist pay for the HPV vaccine mandate in Texas? mercola.com. February 2007.
- Dr Mercola The deception behind HPV infection rates that sells unnecessary vaccines. Mercola.com March 2007
- Dr Mercola. Will the HPV vaccine soon be mandatory for school girls? mercola.com
- Dr Mercola Cancer vaccine not safe. Mercola.com Maj 2007


*****

Teadlane Diane M. Harper läkitus valitsusele:
Обращение учёной Diane M. Harper к властям:
Message for governors
For the governors of the states in this country, Harper has another message. One has to do with the fact that vaccinating little girls now is not going to protect them later. Since it can take a decade or more to even manifest itself as dysplasia, the HPVs against which this vaccine works may infect a little girl at the age she needs the vaccine most - meaning she will have to have a booster at the right point in time or she will not be protected. And, remember, it won't work at all if she was positive for the virus when she was inoculated in the first place.
Merck knows this, Harper said. "To mandate now is simply to Merck's benefit, and only to Merck's benefit," she said.
Merck was required to put together a database on the efficacy in children before Gardasil was approved, Harper said. But instead, the company put together four study sites that "are not necessarily representative, and may not even have enough numbers to determine what they need to know."
Since she doesn't personally have access to the money Merck and GlaxoSmithKline pay for her HPV vaccine research, Harper doesn't know exactly how much either has paid Dartmouth for her work.
The trials are expensive, between $4,000 and $5,000 for each patient, she said. With over 100 patients in her study, some big bucks could be in the balance, should Merck or Glaxo become upset with her for making these comments.
Why, then, would she risk speaking out like this - at a time when her words very well could influence legislation across the country, and prompt legislators to drop the mandates? Isn't she afraid of losing her funding?
"I want to be able to sleep with myself when I go to bed at night," Harper said. "My concern is still, let's get women's health better. It is still a good vaccine. But let's be honest. Don't over-promise."

Обращение учёной Diane M. Harper к властям:
... Для властей этой страны у Харпер есть и другое сообщение. Вопрос в том, что вакцинируя маленьких девочек в маленьком возрасте, в будущем вакцина не будет их больше защищать. По причине что может пройти десять или более лет прежде чем вирус прявится в форме дисплазии (изменения в клетках), вирус против которого выработана вакцина, может заразить девочку в возрасте, когда она нуждается в вакцине более всего - это значит что она должна будет иметь добавочную порцию в правильный момент, или же она не будет больше защищена. Помните, что вакцина не действует если девочка была заражена вирусом перед первой прививкой.
Фирма "Мерк" прекрасно осведомлена об этих фактах, заявляет Харпер. "Заказывать (вакцину) в данный момент - это только на выгоду "Мерк".
У "Мерк" потребовали создать систему данных, которая подтвердила бы эффективность вакцины для детей, перед тем как вакцина была одобрена, заявила Херпер. Вместо этого фирма открыла 4 исследовательских сайта, определённые как "не несущие достаточной информации е не содержащие достаточных статистических данных чтобы иметь определённый ответ".
Харпер не знает какую сумму заплатил Dartmouth фирмам "Merck" и "GlaxoSmithKline" за её иследования вакцины.
Исследования очень дороги - от 4.000 до 5000 долларов на пациента. Харпер работала более чем сотней пациентов и расходы были большие, вышеуказанные фирмы могут быть недовольны её комментариями.
Почему же учёная рискует, прекрасно похимая, что её слова могут воздействовать на законодателей всей станы и могут их заставить отнять разрешение на производство? Не боится она потерять свои фонды?
"Я хочу спать со спокойной совестью", - говорит Херпер. "Моя цель - помогать здоровью женщин. Это также хорошие вакцины. Будем, однако, честными. Не будем обещать невозможного".

*****

Vaktsiin: ei ole veel teada kasu ja riske. Vaktsiin – vajadus või rahaline huvi?
Вакцина: ещё неизвестны польза и риски. Вакцина - необходимость или денeжные интересы?
частичный перевод
(omissis)
New York Times опубликовал статью посвященную вакцине Gardasil.
Фирма-производитель вакцины утверждает, что необходимо срочно и как можно быстрее делать прививку "чтобы ослабить болезнь".

Ассоциации потребителей утверждают, что прививка не нужна, так как рак шейки матки чрезвычайно редок. В США на население 250 миллионов в год выявляется 9.710 новых случаев рака шейки матки и 3.700 женщин умирает (данные Food and Drug Administration).

В Италии каждый год 3500 новых случаев и 1000 смертельных исходов.
Цель фирмы "Мерк" - убедить обманным путём законодателей в необходимости е полезности вакцины в целях наживы и в целях увеличения сбыта.
Для достижения своей цели "Мерк" использовала методы "лобби", в особенности "Мерк" финанситовала ассоциацию Women in Government, в которую входят политики-женщины.
Против вакцины началось активное движение граждан и ассоциаций. Противники вакцины подчёркивают, что неизвестен срок действия вакцины и что она ненадёжна.
Women Government организовала серию ужинов е конференций рекламируя борьбу с раком шеики матки. Специалисты мирового рынка подсчитали, что Мерк рассчитывает зарабатывать 5 милиардов долларов в год на продаже вакцины.
Фирма Мерк знаменита лекарством Vioxx, запрещённым в 2004, которое вредно воздействовало на сердце и на систему кровообращения..

Медики считают, что примерно 75% женщин в течение жизни заражаются вирусоm Папиломы. Инфекция протекает 3 возможыми путями: исчезает, присутсвует (человек-носитель) или развивается. В 70-90% инфекция проходит. Если она развивается - это одно из условий дкя развития рака в будущем.
Рак провоцируют только 2 типа вируса (тип 16 и тип 18), большое количество сексуальных партнёров, курение, одновременно прицитствие других инфекционных заболеваний.
В среднем, с момента заражения вирусом Папиломы до появления рака проходит 5 лет, опухоль же развивается в течение десятилетий.
Pap-test (мазок) определяет инфекцию на ранней стадии и позволяет предупредить развитие рака.

Предупреждения:
должна быть гарантирована скорая медицинская помощь в момент вакцинации. Вакцина не даёт 100% гарантии, многие пациенты не реагируют на прививку и остаются незащищёнными..
Не является лекарством. Защищает лишь от вируса Папилломы типа 6,11,16,18. Не предохраняет от инфекции вируса другого типа.
Нет данных об употреблении лицам с пониженным иммунитетом.
Очень опасна для лиц с проблемами кровообращения.
Неизвестен срок действия - дo сих пор проводятся исследования.
Не рекомендуется во время беременности.

В статье описываются побочные эффекты определённые производителем е представляется как производитель их замаскировал игрой слов е данных (например, описывая врождённые уродства детей женщин сделавших прививку во время беременности, указывается что в группе получивших плацебо вместо вакцины детей с уродствами родилось ещё больше, что смертельные случаи были также и в группе получившей плацебо. Однако неизвестно если жертвы экспериментов действительно получали плацебо, или же были отнесены к группе получивших плацебо с корыстной целью скрыть действительную ситуацию).

Статья указывает, что Judicial Watch - общественная ассоциация - смогла получить от Food and Drug Administration возможность позанкомится со списком побочных эффектов. 11/05/2007 в сети Vaccine Adverse Event Reporting System (США) было опубликовано 1637 нежелательных эффектов на вакцину HPV4 (Gardasil), 371 из которых признаны тягчайшими.

Наиболее часто указываюртся: выкидыш, внезапный тромбоз (даже у маленьких детей), разные типы паралича, невральгические проблемы включая конвульсии и тик, проблемы с сердцем и со зрением, проблемы с дыханием, аллергические реакции. У многих остаётся постоянная инвалидность. Женщины даже после прививки рискуют заболеть раком.
Статья описывает 20 случаев выбранных наугад:
1. Определён как серёзный случай: девочка 14 лет почувствовала острую боль в месте прививки и упала в обморок на 10-15 секунд. Отправлена в скорою помошь, чувствовала сильную головную боль, видела неясно. Диагноз: обезвоживание и "sincope vasovagale secondaria";
2. Определён как серёзный случай: девушка 18 лет на следующий день после прививки покрылась сыпью, прошла курс лечения препаратами Benadryl (Difenidramina) и Metilprednisolone (Solu Medrol), и антистаминиками;
3. Определён как серёзный случай с угрозой для жизни: девушка 17 лет сразу же после прививки потеряла чувствительность ног и рук, чувствуя в них сильную щекотку. После 25 дней девушка стала настолько слабой, что была отправлена на интенсивный курс лечения. Диагноз: синдром Guillain-Barre. Чувство слабости у девушки так и не прошло;
4. Определён как серёзный случай: девушка 15 лет, получившая прежде дозу вакцин против гепатита и менингита, вошла в конвулсивное состояние, была положена в больнуцу на 1 день;
5. Определён как серёзный случай: девушка 17 лет, страдающая астмой, на следующий день после прививки обнаружила, что один из пальцев руки посинел е руки стали красные и горячие, потом появилось чувство будто бы ей сжимали грудную клетку. Прошла срочный курс больших доз препаратов: Cetirizina, Acetaminofene и антистамиников;
6. Определён как серёзный случай: девушка 17 лет, страдающая аллергией на сульфонамиды, через 5 дней после прививки выросли лимфатические узлы на уровне лопаток, лечение - хирургическое удаление лимфатических узлов;
7. Определён как серёзный случай: девушка 18 лет, страдающая астмой и кистой яичников, принимала Bupropione (Wellbutin XL), Litio и Risperidone (Risperdal), вечером того же дня у девушки распухла рука и она не могла дышать, на следующий день распухло также лицо;
8. Определён как серёзный случай: девушка 15 лет, срадающая астмой и аллергией на арахис, аллергическай реакция началась через несколàко часов после прививки;
9. Определён как серёзный случай: девушка 18 лет после прививки не могла дышать, поднялась также температура;
10. Определён как серёзный случай с последующей постоянной инвалидностью: женщина 24 лет, через несколько часов после прививки распухли глаза и поябился зуд. В Скорой помощи её лечили лекарством Benadryl, через некоторое время женщина перестала чётко видеть е начала видеть двоиные предметы;
11. Определён как серёзный случай: девушка 16 лет, после прививки начала чувствовать слабость в ногах, диагноз - синдром Guillain-Barre. Лечили препаратом Gammaglobuline, паралич прошёл, но ноги потеряли чувствительность;
12. Определён как серёзный случай с последующей постоянной инвалидностью: девушка 15 лет, страдающая аллергией, принимала противозачаточные таблетки. Появилась сыпь на руках и ногах, желание чесаться;
13. Определён как серёзный случай с угрозой для жизни: женщина 25 лет принимала лекарство Nitrofurantoina несколько днеи перед прививкой, после прививки покрылась сыпью, лечили лекарством Metilprednisolone (Medrol), Через 20 дней опух язык е сузилось горло, лечили лекарством Epinefrina;
14. Определён как серёзный случай: девушка 15 лет, срадающая диабетом 1-го типа, принимала Инсулин, на следующий день вошла в кризисное состояние е 3 дня провела в больнице;
15. Определён как серёзный случай: женщина 20 лет через 2 часа после прививки появились рвота е боль в животе, которые не позволяли еи лежатà на спине - вырезали аппендицит;
16. Определён как серёзный случай с угрозой для жизни: девочка 13 лет после прививки почувствовала слабость в конечностях, диагноз: синдром Guillan-Barre и инфекция дыхательных путей, через некоторие время девочка не ногл дышать. Чтобы спасти жизнь девочки, ей применили искусственное дыхание, разрезав трахею и вставив туда трубку. У девички развились невропатические боли е повишенное давление;
17. Определён как серёзный случай с риском для жизни: девочка 13 лет, паралич ног и рук после прививки, диагноз синдром Guillain-Barre;
18. Определён как серёзный случай: девочка 12 лет, страдающая головными болями, была завербована для испытаний, получила все 3 дозы вакцины, через 3 месяца не могла ходить, пропала чувствителность в ногах;
19. Определён как серёзный случай с последующей постоянной инвалидностью: девушка 19 лет, принимала антистаминик Zyrtec и противозачаточные таблетки. После прививки на руке, на которой был сделан укол, появилась сыпь. Девушка начала чувствовать резкие боли в руках и ногах, рука стала белой. Анализы показали заражение стрептококками и отклонения в лейкоцитах;
20. Определён как серёзный случай с последующей постоянной инвалидностью: девушка 18 лет, никогда ничем не страдала, после прививки появилась сыпь на руках, ноги распухли, правая нога распухла больше чем левая, боль в мышцах и под коленями, девушка не могла ходить. Когда её выпусали из больницы, девушка продолжала лечение лекарствами Percocet (Ossicodone ed Acetaminofene) и Prednisolone.


*****


http://tasti.wordpress.com/2007/10/11/fdanews-gardasil-adverse-events-include-deaths-seizures-judicial-watch-says

Of the 1,824 adverse events reported between May 10 and Sept. 7, 347 were serious reactions including paralysis, Bell’s palsy, Guillain-Barre syndrome and seizures, according to the group.


*****


Surma juhtumite kirjeldus:
Описание смертельных случаев:


http://www.judicialwatch.org/6428.shtml


*****


Иск в суд организации Judicial Watch против Food and Drug Administration

Assotisaitsiooni Judicial Watch poolt hagi kohtusse Food and Administration vastu


http://www.judicialwatch.org/archive/2007/FDAComplaintcourtstamped.pdf


*****


http://www.disinformazione.it/gardasil2.htm (itaalia keeles / на итальянском)
http://worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=58004 ( inglise keeles / на английском)

Veel 8 surma vaktsiini "Gardasil" tõttu / tahandeid ebasoovitu jeffekte

Ещё 8 смертей связанных с вакциной "Gardasil" / Побочные еффекты исчисляются тысячами
6/10/2007
Ещё 8 смертей связанных с "Gardasil" в течение последних месяцев - с вакциной фирмы Merck & Co против вируса Папилломы передающимся половым путём. Правительства многих стран пытаются сделать вакцину обязательной для девочек - сообщается в документах Judicial Watch.
Зарегистрировано ещё 1823 патологических реакции на вакцину - общее число "известных" проблем, таким образом, возрасло до 3461 - по данным общественной группы занимающимся расследованием и преследованием коррумпции правительства.


Том Фиттох - Президент группы - заявляет: "На основе имеющеися информации очень тревожен факт, что многие государства е правительства могут объявить вакцину обязательной для девочек. Отчёт о побочных еффектах вакцины чётко указывает не только наличие побочных еффектов, но и опасность смертельного исхода".
(omissis)


Цель вакцины - рак шеики матки, так как на основе некоторых исследований кажется, что заражённые вирусом Папилломы имеют большую вероятность развития рака в будущем. Противники вакцины посчёркивают, что этот тип рака развивается более часто у пожилых женщин, тогда как проэкт подвергает обработке девочек 11-12-летнего возраста. Указывается также орсутствие доказательств. что вакцина имеет действие более 5 лет.


Judicial Watch получил из Food and Drug Administration по системе Freedom of Information Act (США) документы описывающие 1824 новых случая патологических последствий. Эти документы включают 8 новых смертельных исходов. В 1637 предыдущих случаях было 3 смертельных исхода.


В 2007 FDA году получила огромное количество рапортов от Информационной сети побочных эффектов вакцин (Vaccine Adverse Event Reporting System) из которых 347 сообщает о тягчайщих эффектах.
"Из 77 женщин, сделавших прививку во время беременности, 33 обвиняют выкидыш и патологии новорожденных. Сообщены также паралич Белла, синдром Guillain-Barre-а и конвульсии", - указывает Judicial Watch.
Judicial Watch подал иск в суд против FDA за упущение ответа на запросы подробной информации о вакцине.


Judicial Watch запросил копию переписки касающейся вакцины между фирмой производителем Merck и FDA , переписку FDA с GlaxoSmithKline (вырабатывает аналогичную вакцину Cervarix), ответы на жалобы потребителей е врачей.


"Каталог ужасов" - так называет Флиттон факты выявленные в начале расследования.


(omissis)
Texas Medical Association, American Academy of Pediatrics, Association of American Physicians and Surgeons, American Academy of Environmental Medicine высказались против обязательной вакцинации.


По мнению этих организаций, срок испытания вакцины был только лишь 3,5 года и медики ничего не знают о долгосрочных побочных эффектах.
"Вместе с вопросом побочных эффектов стоит также вопрос о её эффективности. Есть признаки того, что примерно после 4-ёх лет сила вакцины значительно уменьшается. Эффиктивность вакцины во времени неузвестна, если она исчезает в течение 6 лет, девочки и женщины должны повторить прививку?" - интересуется организация.

Действие вакцины ещё не доказано, наблюдаются заболевания даже после сделанной прививки. Проведённые исследования оцениваются как недостаточные большинством ученых.


В Food and Drug Administration зарегистрированы 1637 патологических реакзий на вакцину, из которых 371 признаны тягчайшими (на 11/05/2007).


Во всём мире эта вакцина считается бизнесс-предприятием со стороны фармацептической индустрии и политиков, не имеющим цели защиты здоровья,и являющимся лишь средством вымогать деньги из необразованных слоёв населения. Побочные эффекты очень страшны.


Профессор Diane Harper, директор Gynecologic Cancer Center Prevention Research Group в Norris Cotton Cancer Center в Dartmouth Medical School в New Hampshire с 20-летним стажем исследований вакцины против HPV утверждает: "Глупо прободить обязательную вакцинацию дебочек в возрасте 11-12 лет",- в ответ на попытки некоторых американских политиков сделать бакцину обязательной. "Ещё неизвестнен срок действия вакцины и неизвестно длится ли он хотя бы 5 лет".


У многих детей наблюдались сильные аллергические реакции, зарегестрировано несколько смертельных случаев связанных с ускорением сердечного ритма у детей вследствие прививки.Часты случаи паралича.


*****


http://www.medicalnewstoday.com/articles/84804.php


*****


http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=54515


Perkins also noted that while headlines are "rampant with the suggestion one in four women (between the ages of 14 and 59) is infected with HPV," a new study released in the Journal of america Medical Assosiation the confirms only 3.4 percent of women studied had an infection that Gardasil protects against.


*****


http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=54307

14 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Хорошая статья. Действительно было интересно почитать. Не часто такое и встречается та.Наверное стоит подписаться на ваше RSS

Anonüümne ütles ...

Разместил на своем народовском сайте ссылку на этот пост. Думаю многим будет интересно!

Anonüümne ütles ...

Извините за офф-топик, не подскажете, где можно такой же симпатичный шаблон для блога взять?

Anonüümne ütles ...

В прошлом годы был на Ибице, так там познакомился с человеком, у которого стиль изложения материала очень похож на ваш. Но, к сожалению, тот человек очень далек от Интернета.

Anonüümne ütles ...

Развейте тему дальше. Интересно узнать подробности!!!

Anonüümne ütles ...

The author is really cool. But some of the commentators are just posting stupid words.

Anonüümne ütles ...

отличный сайт, мне очень понравился, спасибо автору
http://regonetolserfot.ru

Anonüümne ütles ...

Народ в таких вот случаях говорит – Ахал бы дядя, на себя глядя. :)

Хороший сайт! Все качественно сделано.

Anonüümne ütles ...

Очередной раз убеждаюсь,что не зря зашёл)) прошу и к себе заскочить,коментируйте мои записи.
http://www.teploppu.ru/

Anonüümne ütles ...

Найс пост! Сенкью!

Anonüümne ütles ...

Согласен.

Anonüümne ütles ...

Hi !!! Good job!

Anonüümne ütles ...

Скажите, у Вас есть рассылка новостей на сайбскрайбе или маиллисте, просто интернет ограничен, было бы удобно получать материал на почту.

Anonüümne ütles ...

This article is very informative. Great stuff here.