mai 18, 2008

EESTI KOOL - LASTELE ÕPETATAKSE VULGAARSUS JA EBATSENSUURNE KÕNE / ЭСТОНСКИЕ ШКОЛЫ: ДЕТЕЙ ОБУЧАЮТ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНИ И ВУЛьГАРНОМУ МЕТОДУ ОБЩЕНИЯ

Venekeelne tekst on all / Russian text is below / Pусский текст находится ниже

Eesti koolides õpetatakse Jaan Tangsoo "teose" "Hanijaht". On väga raske uskuda, vaid selles raamatus kasutatakse vene, eesti ja inglise ebatsensuursed sõimusõnad ning vulgaarne ja amoraalne kõne. Nähtavasti, sõimusõnade lastele õpetamine on Eesti riigi ja tänase Eesti kultuuri väärtus. Ka negativselt tuntud film "Klass" inspireerib lastele vägivlada ning reklaamib prostitutsiooni. Eesti kool läheb metsikuks, hariduse tase halveneb ja halveneb – aga Sotsiaal- ning Haridus- ja Teadusministeeriumitel pole midagi huvi sellest, ka Tervisehoiuametil pole huvi laste psühholoogilisest tervisest – keegi ei ole huvitatud, et lapsed sotsiaalse idetiteedi ja kultuurse suhtlemise oskuste kaotavad niisuguste raamatute lugemise pärast. Siin on raamatu fotod – nendele, kes ei usu:Raamatu lehekùlje fotod naturaalses suuruses (700px) vòib nàha jàrgmisel lingil / Фотографии страниц книги в натуральную величину (700 рх) находятся на следующем линке:

http://picasaweb.google.com/helga.nukk/LasteKooliPikudВ эстонских школах в 9-ом классе изучают "произведение" Яана Тангсоо "Охота на гусей". Трудно поверить, однако в книге, предназначенной для детей, используется русский, эстонский и английский мат, а общее содержание эстонского текста наводит ужас, и является аморальным и асоциальным. Очевидно, что обучение детей мату является ценностью эстонского государства и эстонской современной культуры. Печально знаменитый фильм "Класс" в свою очередь обучает детей насилию и рекламирует проституцию. Министерство Социальных дел, Министерство Просвещения и Департамент здравоохранения не обращают должного внимания на одичание школы и упадок образования в Эстонии, на то, что дети после прочтения подобных книг теряют социальный идентитет и навыки культурного общения, на то, что от таких произведений страдает их душевное и психологическое развитие.
Для тех, кот не верит словам публикую фотографии страниц книги (см. выше).
Härra Sarkis Tatevosjan kirjutas instantsi kooli direktorile, kus seda raamatut kasutatakse, ja Haridus- ja Teadus Ministeeriumile – on väga huvitav lastele ebatsensuurse kõne õpetamise põhjust teada….
KA ON VAJAKS TEADA KUIDAS HINNATAKSE LAPSED, KES EI TAHA SÕIMUSÕNU VÄLJA ÜTLEMA, LUGEDA JA ÕPETAJA JÄRELE SEDA KORRATA???!!!

Pr Heidi Uustalu
Direktor
Kiviõli 1. keskkool
Viru 14
43125 Kiviõli


Koopia:
Haridus- ja Teadusministeeriumi
Munga 18, 50088 Tartu

Sarkis Tatevosjan
7.08.2008

TEABENÕUE

Lugupeetud pr Heidi Uustalu,
Palun osutada kaasabi järgmise küsimuse lahendamiseks.
Mina kui lapsevanem puutusin oma lapse Teie koolis õppimise viimase kuu jooksul ebameeldivate faktidega, mis mõjutavad negatiivselt meie riigis elavate rahvuste sõprusele ja heanaaberlikkusele.
Vastavalt EV Põhiseaduse § 11 õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust.
Ülaltoodust lähtudes palun Teid vastata järgmistele küsimustele:
Jaan Tangsoo raamatus "Hanejaht", mis on Teie kooli kasutusel on olemas ebatsensuursed väljundid vene keeles. Kes soovitas selle raamatu õppevahendiks ja miks Teie kui koolijuht ei võtta midagi ette selleks, et keelata taolise kirjanduse õppimist?
Tundide vahel teie koolis Teie ja mõned teised õpetajad keelavad õpilastel vene keeles suhelda. Palun teatada, millise õigusakti järgi on vene keele kasutamine keelatud teie kooli tundide vahel?
Teie keelasite minu pojale sisse sõita kooli territooriumi temale kuuluva autoga põhjusel, et auto antennil on kinnitatud Georgi pael, mis on meie perekonnas sidestub II Maailmasõjaga, milles on sõdinud fašismist vabastamise eest minu onu Sergei Baldin. Meie vanaisa Nikita Baldin oli samas sõjas maha lastud. See pael sümboliseeribki kurbust meie sugulaste kaotusest ja rõõmust sõja lõppemisest. Mul ei ole selge, miks Teie keelate selle paela kasutamist. Palun Teid võimalikult kiiresti vastata mulle mille õigusaktiga on see keeld põhjendatud? Kui on selline määrus olemas mina, kui seaduskuulelik Eesti elanik, kohe võtan paela autolt maha.
Lõpuks tuletan Teile meelde, et Avaliku teabe seaduse § 18 lg 1 teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

Ette tänades

Sarkis Tatevosjan


Господин Саркис Татевосян представил инстанцию директору школы, в которой детей заставили читать книгу аморального содержания, и Министерству Просвещения. Будет очень любопытно ознакомится с их ответами - чем же можно оправдать приучение детей к мату и к асоциальным методам выражения...
И КАКИЕ-ЖЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧАЮТ ДЕТИ, КОТОРЫЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРОИЗНОСИТь, ЧИТАТь И ПОВТОРЯТь ЗА УЧИТЕЛЕМ НЕЦЕНЗУРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ???!!!


Pr Heidi Uustalu
Direktor
Kiviõli 1. keskkool
Viru 14
43125 Kiviõli

Koopia:
Haridus- ja Teadusministeeriumi
Munga 18, 50088 Tartu

Sarkis Tatevosjan
07.05.2008

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС

Уважаемая г-жа Хейди Уусталу!
Прошу оказать содействие в разрешении следующего вопроса.
В течение последнего месяца обучения моих детей во вверенной Вам школе, я как родитель столкнулся с неприятными фактами, отрицательно влияющими на принципы дружбы и добрососедства, проживающих в нашей стране народов.
В соответствии со ст. 11 Конституции права и свободы могут быть ограничены только в соответствии с Конституцией. Ограничения эти должны быть необходимы в демократическом обществе и не должны искажать сущности ограничиваемых прав и свобод.
Исходя из вышеизложенного, прошу Вас ответить на следующие вопросы:
В книге Яана Тангсоо “Гусинная охота” („Hanejaht"), применяемой в Вашей школе в качества учебного пособия, имеются нецензурные выражения на русском языке. Кто рекомендовал эту книгу как учебное пособие и почему Вы как руководитель этой школы, не предпринимаете запретительных мер к изучению подобной литературы?
На переменах в Вашей школе Вы и некоторые учителя запрещаете разговаривать на русском языке. Прошу сообщить - каким нормативным актом установлен запрет на использование русского языка в Вашей школе на переменах?
Вы запретили моему сыну заезжать на принадлежащем ему автомобиле на территорию школы только по причине висящей на антенне георгиевской ленточки, которая в нашей семье ассоциируется с прошедшей II Мировой войной, в которой воевал за освобождение от фашизма мой дядя - Сергей Балдин и в которой, был расстрелян наш дед Никита Балдин. И именно эту скорбь и радость окончания войны, символизирует нам эта ленточка и мне не совсем понятно, почему Вы запрещаете её использование. Прошу Вас ответить мне, по возможности, быстро - каким нормативным актом Вы можете обосновать свой запрет? Если такое положение существует, то я, как законопослушный житель Эстонии, немедленно сниму георгиевскую ленточку с машины.
Согласно ч. 1 ст. 18 Закона о публичной информации информационный запрос исполняется без промедления, но не позднее чем в течение пяти рабочих дней.
Заранее благодарен,
Саркис Татевосян

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Taname huvitavat teavet