märts 07, 2008

Avalik kiri Eesti Presidendile / Открытое письмо Президенту Эстонии / Open letter to President of Estoniavpinfo@vpk.ee

Saadetud 7/03/2008 / отправлено 7/03/2008 / sent 7/03/2008


Dear Sir President of Estonia Toomas Hendrik Ilves!

(The russian and estonian texts are below / Eestikeelne ja venekeelne tekstid on all / Эстонкий и русский тексты письма следуют ниже)
I write You in English because it increase my chance to get a responce from You and Your comprehension.
J’d like simply to know why do You put a tie made with the colors of Swedish national flag (blue and yellow)? (for example, in occasion of meeting with American President – see the photo enclosed).
Sweden occupated Estonia in the past, do You remember what says about this occupation the national Estonian epos "Kalevipoeg"? There is the next expression:
"See! In the deep forest under the cover of trees,
Under the cover of the trees, in the shadow of the shrubs,
Under the mouring edges of alder,
Under protection of sad birch,
Stay 7 beds of death…

The first is the bed of anxiety of harm,
The second one is in the chain of slavery,
The third one is in the exhaustion of war,
The forth one is in the torture of hunger,
The firth one is in the days of extreme poverty,
The seventh one is under the plage-death.
The eighth one in the epidemic of murders.
This is the existance of Estonia from antique times,
Before loving protection
Under the wing of Russian Goverment".

("Kalevipoeg", "Sissejuhatuseks" from 196-th line, the tekst can be read also in internet:

http://www.kalevipoeg.info/texteestoniencadres.html; in the Eesti Kirjandusemuuseum it’s possible to see the Kreutzvald’s manuscript of the 1853 and the book edited in the 1862).


I’d like only to know why You have choosen the Sweden national colors for Your tie?


Is it possible to see You with the tie made in Estonian national colors?


Helga Nukk – simple citizen


helga.nukk@gmail.com
http://helganukk.blogspot.com

On teretulnud ka lisa vastus vene keeles venekeelerääkivate kodanikute lugupidamise märgiks / Приветствуется также ответ на русском язуке, в знак уважения русскоговорящих жителей Эстонии / The additional response in russian is welcome in sign of respect of russianspeaking inhabitants of Estonia

***

Lugupeetud Eesti President Hr. Toomas Hendrik Ilves!
Olen kirjutanud Teile inglise keeles Teie parema arusaamiseks ja et suurendada võimalust Teilt vastust saada.Tahaksin väga teada miks Teie kaela panete lipsu Rootsi riigi värvidega (sinine ja kollane)? (Näiteks, juhul mil Teil Ameerika Presidendiga kohtumine oli – vaatake fotot lisast).

Rootsi oli minevikus okkupandiks, rahvaeeposes "Kalevipoeg" see aeg on nii kirjeldud:


"Vaata! laanes puie peidus,
puie peidus, põõsa varjus,
Lepa leina-hõlma alla
Seisab seitse kalmuküngast,
Seitse sammeldanud sängi …

Üks on sängi hädaohtu,
Teine sängi orjakütkes,
Kolmas sängi sõjakurnas,
Neljas sängi näljapiinas,
Viies sängi viletspõlves,
Kuues sängi katkusurmas,
Seitsmes taudi tappe-sängi.
Seep on Eesti muistne põli
Enne Vene Valitsuse
Armu tiiva kaitsemista"("Kalevipoeg", "Sissejuhatuseks" rida 196-st, teksti on võimalik ka internetis lugeda

http://www.kalevipoeg.info/texteestoniencadres.html; Eesti Kirjandusemuuseumis säilitatakse ka Kreutzvaldi 1853 aasta käsikiri ja 1862. aastal trükitud raamat).


Tahaksin väga teada miks Teie olete valinud Rootsi riigi värvid Teie lipsu jaoks?Kas on võimalik Teid Eesti riikliku värvidega lipsuga näha?


Lugupidamisega,


Helga Nukk – lihtne kodanikhelga.nukk@gmail.com
http://helganukk.blogspot.com

On teretulnud ka lisa vastus vene keeles venekeelerääkivate kodanikute lugupidamise märgiks / Приветствуется также ответ на русском язуке, в знак уважения русскоговорящих жителей Эстонии / The additional response in russian is welcome in sign of respect of russianspeaking inhabitants of Estonia

***
Уважаемый Президент Эстонии Господин Тоомас Хендрик Илвес!
Я написала Вам на английском с целью лучшего взаимопонимания и чтобы иметь больший шанс на Ваш ответ.


Мне очень хотелось бы узнать почему Вы используете галстук в национальных Шведских цветах (синий и жёлтый)? (Например, при встрече с американским Президентом - см. приложенную фотографию).


Швеция в прошлом была оккупантом Эстонии и об этой оккупации очень ясно указывается в народном эпосе "Калевипоег":"Глянь! В чаще, скрытые среди деревьями,
Спрятанные среди деревьев, в тени листвы,
Под траурной полой ольхи,
Под защитой грустной берёзы,
Стоят семь могильных холмиков,
Семь заросших мхом лож...
...
Первое - ложе тревоги-беды,
Второе ложе в цепях рабства,
Третье ложе в изнурении войны,
Четвёртое ложе в муках голода,
Пятое ложе в днях нищеты,
Шестое ложе в чуме-смерти,
Седьмое - ложе в пандемии убийств.
Вот-то, это стародавнее житьё-бытьё Эстонии,
Перед любящей защитой
Под крылом Pусского Правительства".("Калевипоэг" "Введение" со 197-ой строки, текст находится также в интернете:

http://www.kalevipoeg.info/texteestoniencadres.html; в музее Eesti Kirjandusemuuseum хранятся также рукопись Крейцвальда 1853 года и книга изданная в 1862 году).


Мне было бы очень приятно узнать, почему Вы выбрали для галстука Шведские государственные/национальные цвета?


Возможно ли Вас увидеть в галстуке в государственных/национальных цветах Эстонии?С уважением,
Хельга Нукк

helga.nukk@gmail.com
http://helganukk.blogspot.com

On teretulnud ka lisa vastus vene keeles venekeelerääkivate kodanikute lugupidamise märgiks / Приветствуется также ответ на русском язуке, в знак уважения русскоговорящих жителей Эстонии / The additional response in russian is welcome in sign of respect of russianspeaking inhabitants of Estonia


5 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Austatud Helga Nukk

Leidsin kommentaariumist veebilehel
http://www.epl.ee/?uudised=422580&kommentaarid=15
Teie avalduse:
"Olen kirjutanud mu bloogil: "Teretulemast hea inimene, et mu vead eesti keeles parandaks" - ùhtki ei leidnud... ;-)"

Kahjuks ei olnud seal juures viidet (linki) Teie blogile, kuid leidsin selle Google'i abiga aadressilt:
http://helganukk.blogspot.com/

Heites kiire pilgu eestikeelsele tekstile näib mulle, et Teie vigu ei ole võimalik hobi korras ja kiirmeetodil parandada. Küsimus ei olegi niivõrd õigekirjavigades (ortograafias) kui lauseehituses (süntaksis). Süntaks on seotud mõtlemisega. Kuna Teie ei mõtle eesti keeles, siis on Teie eestikeelne tekst minu arvamuse kohaselt otsetõlge Teie emakeelest.

Süntaktiline korrektuur koos ortograafilise korrektuuriga on raske isegi kutselistele (professionaalsetele) tõlkidele. Seepärast tunnistan, et see ei ole mulle jõukohane ning eesti keelt emakeelena rääkivana ja kirjutavana on mul Teile palve: palun loobuge eestikeelse kirjaliku teksti avalikkusele esitamisest, kuni Te ei ole leidnud professionaalset tõlki või läbinud eesti keele kursusi kõrgemal tasemel. Te olete minu arvamuse kohaselt täiesti võimeline ennast mõistetavaks tegema ka ainult venekeelse ja ingliskeelse teksti vahendusel.

Te olete vapper kodanik ja ma austan Teie aktiivset ellusuhtumist. Soovin Teile kommentaariumis tugevat närvi ja tervist, sest minu isikliku arvamuse kohaselt on seal väga palju šaakaleid, kellega ei ole kerge isegi kauaaegsetel ja kogemustega kommentaatoritel arvamusi vahetada. Soovitaksin harjutada mõnes sõbralikumas erialases foorumis suhtlemist, enne kui astute mõttevahetusse mitte just kõige heasoovlikumate lehekommentaatoritega.

Näiteks kui teid huvitab fotograafia, siis veebilehel http://www.fotokala.ee/ on võimalus enda töid esitada, kommenteerida teiste töid ja lugeda arvamusi enda fotode kohta. Seal on võimalus harjutada iseloomu tugevamaks.

Lugupidamisega
Teie kaaskodanik

Ei salli provokaatoreid ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.
Helga Nukk ütles ...

20 Aprilli kommentaar on eemaldadud autori ebakultuursuse eest. Autoril on vòimalik uuesti seda kirjutada viisakas vormis.
Siis annangi ma vastust kùsimustele mis autor on teinud.

Helga Nukk

Anonüümne ütles ...

Genial dispatch and this mail helped me alot in my college assignement. Gratefulness you as your information.

Anonüümne ütles ...

Opulently I acquiesce in but I about the post should secure more info then it has.